ЦСРИ

ЯМБОЛ

Loading...

гр. Ямбол 8600, ул. „Търговска” 120

ет. 1 ЦСРИ

е-mail: centar99@abv.bg

 

тел. 046/681088

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане

и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

 

СРЕДА

 

ЦСРИ осигурява безпрепятствен достъп за хората с увреждания и разполага с вътрешни и външни асансьори.

Основните помещения в ЦСРИ са кабинет за медицинска рехабилитация, физиотерапия, медицински кабинет, фитнес зала, кабинет психолог,  кабинет логопед, кабинет педагог, зала - игрова терапия, две зали по трудотерапия – занимателна и функционална, компютърна зала и тренинг зала.

 

РЕД И НАЧИН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 

Социалните услуги в общността се предлагат безплатно за деца. Всеки потребител навършил 18 години, ползващ услугите в ЦСРИ, държавно делегирана дейност, който има лични доходи, заплаща месечна

такса. Социалните услуги се ползват по установен ред - подаване на Молба и документи в Дирекция „Социално подпомагане” и издаване на заповед от Директора на Д „СП” за възрастни или направление за деца от отдел „Закрила на детето” – Ямбол.

 

ПОТРЕБИТЕЛИ

 

Лица и деца с временни травми, хронични заболявания и трайни увреждания; деца и лица отглеждани/ настанени в специализирани институции.

 

ЕКИП

 

Психолог, социални работници, трудотерапевт, логопед, педагог, рехабилитатори, медицинска сестра.

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

Консултативни дейности

 

Социално-правно консултиране - свързано с предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа; изисквания, срокове и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена подкрепата.

 

Специализирани консултации - предоставяне на практически указания и насоки на потребителите и техните семейства с цел осигуряване на система от продължаващи действия в домашни условия.

 

Терапии /логопедична, занимателна, трудотерапия/

 

Развиване, трениране, възстановяване на езиково-говорни, двигателни, познавателни, сетивни умения; преодоляване на тревожността и стреса; емоционално изразяване и освобождаване.

 

Медицинска рехабилитация, физиотерапия и здравни грижи

 

Медицинската рехабилитация е насочена към профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност. Медицинската рехабилитация в ЦСРИ включва дейности по кинезитерапия и физикална терапия, които се извършват съобразно назначенията на лекари-специалисти.

 

Психологическа подкрепа

 

Психологическата подкрепа се реализира чрез консултиране и различни терапевтични дейности. Насочена е към възстановяване и поддържане на психическо равновесие. Изключително важна е при деца, когато е наложителна промяна в ценностните нагласи и мотивацията. Психологическата подкрепа е фактор, който подпомага процеса на социализация и социално включване.

 

Педагогическа работа

 

Индивидуална и групова работа, извършвана от специалиста – педагог на ЦСРИ.

 

Социална рехабилитация и интеграция

 

Развитие, възстановяване, подобряване или поддържане на нивото на лична и социална автономност на нашите потребители, подобряване на психо-емоционалния тонус, усещане за общност и подкрепа, мотивация и умения за включване и участие в социума,  усещане за ценност и принос на личността в живота на общността са важните цели в нашата работа.

Сформират се групи за възстановяване и формиране на умения /двигателни, познавателни, сетивни, комуникативни, социални/;  групи за социално взаимодействие и взаимопомощ; групи за подготовка и отбелязване на празници, национални и международни дни; групи за участие в базари, изложби и конкурси със създадени от потребителите изделия; изнесени обучения до исторически и архитектурни обекти, до природни резервати и забележителности - културотерапия, терено и климатотерапия; посещение на изложби, галерии, театрални постановки, филми; групи за здравни беседи и здравни кампании; специализирани консултации за повишаване на социалната автономност на потребителите и семействата им.

 

Форми на групова работа в ЦСРИ

 

По график, целогодишно се осъществяват сесии на групите по занимателна и трудотерапия – ателиетата „Акварел”, „Млад кулинар”, „Мода и дизайн”; групата за развитие на познавателните, речеви и комуникативни умения на децата „Разкажи ми, напиши ми”; групите - Медицинска рехабилитация за деца и възрастни, Двигателна активност, Здравна грижа за близки и роднини на потребителите /деца и възрастни/.

 

 

ЗАЛА ЗА ИГРОВА ТЕРАПИЯ

КОМПЮТЪРНА ЗАЛА

ТРЕНИНГ ЗАЛА

КАБИНЕТ ЗА СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ

ФИТНЕС ЗАЛА

КАБИНЕТ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ

ЗАЛА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ТРУДОТЕРАПИЯ

ЗАЛА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ЗАЛА ЗА ЗАНИМАТЕЛНА ТРУДОТЕРАПИЯ

КАБИНЕТ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

КАБИНЕТ НА ПЕДАГОГА

КАБИНЕТ НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ

КАБИНЕТ НА ПСИХОЛОГА

Даниела Петрова

Управител и социален работник

Завършила ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна, специалност „Право”, магистърска

степен.

Работи в ЦСРИ от септември 2014 г.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Димитрина Тошкова

Социален работник

Завършва БСУ, гр. Бургас, специалност „Социални дейности”, бакалавърска степен.

Специализация „Социален мениджмънт”, специализация в Национален център за

рехабилитация на слепи, гр. Пловди за работа със зрително затруднени лица.

Опит в сферата на социалните услуги – 8 години в ДЦРЗЗЛ и 7 години в ЦСРИ като

социален работник.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Стоян Русев

Психолог

Завършва Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” специалност „психология” – бакалавърска степен. Работил една година като психолог в УНИЦЕФ България; в ЦОП „Усмивка” – 6 години като социален работник и психолог.

Към момента изпълнява длъжността „психолог” в ЦСРИ.

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Димитринка Киранова

Трудотерапевт

Завършва висше образование във

ВПИ, гр. Шумен, специалност „Българска

филология”. Специализация в Национален център за рехабилитация на слепи, гр.

Пловдив за работа със зрително затруднени лица.

Опит в сферата на социалните услуги – 8 година в ДЦРЗЗЛ като учител по основна

рехабилитация на зрително затруднени лица и 7 години в ЦСРИ като трудотерапевт.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Галя Панайотова

Логопед

Завършва БСУ, гр. Бургас, „Специална педагогика - логопедия”, магистърска степен.

Работи в ЦСРИ от юни 2013 г.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Димитрина Бъчварова

Рехабилитатор

Завършва Медицински колеж, гр. Пловдив, специалност „Рехабилитатор” – професионален бакалавър и Медицински университет, гр. Пловдив”, специалност „Управление на здравните грижи” със степен бакалавър.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Асен Колев

Рехабилитатор

Завършва Медицински колеж, гр. Стара Загора, специалност „Рехабилитатор”,

степен –

професионален бакалавър.

Професионален опит – рехабилитатор в „Специализирана болница за пневмо-

физиатрични заболявания”, Радунци, рехабилитатор в ЦСРИ от 2014 г.

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Здравка Милчева

Mедицинска сестра

Завършила Медицински колеж – гр. София, работила в МБАЛ „Св. Пантелеймон” –

град Ямбол, с дългогодишен стаж по специалността.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА