ДЦДМУ

ЯМБОЛ

Loading...

гр. Ямбол 8600, ул. „Търговска” 120

вход изток, ет.2 ДЦДМУ "Дъга"

е-mail: dcdu_yambol@abv.bg

 

тел. 046/681081

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА” - ЯМБОЛ

 

Дневен център за деца и младежи с увреждания предоставя комплекс от социални услуги в общността за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с предоставянето на храна и задоволяване на ежедневните социални, здравни и рехабилитационни потребности, както и развиване на умения за организиране на свободното време и социално взаимодействие в среда от връстници. Тази социална услуга е алтернативна форма на грижа за децата с увреждания, която чрез предоставяне на психологическа, логопедична и педагогическа професионална подкрепа ги насърчава да развиват своя потенциал, според специфичните им индивидуални възможности.

 

Дневен център за деца и младежи с увреждания предоставя следните услуги:

 

- Целодневна или полудневна грижа, според индивидуалните потребности и здравословното състояние на детето.

- Обучение във всекидневни умения и дейности от ежедневния живот, според индивидуалните потребности на детето.

- Превенция на социалната изолация и работа върху социалната интеграция на детето и семейството.

- Педагогическо консултиране.

- Логопедична терапия.

- Психологическо консултиране.

- Рехабилитация.

- Медицинска грижа.

 

Специалисти: социален работник, педагози,  психолог,  логопед,  рехабилитатор, медицинска сестра.

 

Условия и ред за ползване на социалната услуга

 

Услугата Дневен център за деца и младежи с увреждания се предоставя на деца с увреждания след издаване на Направление от Отдел Закрила на детето към Дирекция Социално подпомагане – Ямбол. Необходимо условие е детето да има издадено Експертно решение на ЛКК / ТЕЛК и да е на възраст от 2 до 18 години.

 

 

 

ВХОД ДЦДМУ

ЗАЛА ПО ПСИХОМОТОРИКА

КАБИНЕТ СОЦ. РАБОТНИК

ЗАНИМАТЕЛНА ТЕРАПИЯ

КАБИНЕТ ПЕДАГОГ

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГ

КАБИНЕТ - ЛОГОПЕД

Росица Стоянова

Социален работник

 

Завършила Бургаски свободен университет със специалност „Социални дейности” - Бакалавър и специалност „Социално консултиране и психология” – Магистър. В сферата на социалните услуги работи от 2012 г. като социален работник в ЦОП „Усмивка”, а от месец ноември 2016 г. е социален работник в ДЦДМУ „Дъга” към КСУДВ – град Ямбол.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Таня Георгиева

Педагог

Бакалавър и Магистър по „Специална педагогика”, завършила Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, с профил „Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност”. Работила в ПУ„ Иван Вазов”- гр. Ямбол, ЦОП „Усмивка” – гр.Ямбол, а от 2008 г. е педагог в ДЦДМУ „ Дъга” към КСУДВ – гр. Ямбол.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Пламена Христова

Педагог

Бакалавър по специалност „Социална педагогика” от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - град Бургас. От 2014 г. работи като педагог в ДЦДМУ „Дъга” към КСУДВ – Ямбол.

 

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Таня Атанасова

Специален педагог – Логопед

Завършила Бургаски свободен университет, Бакалавър по „Специална педагогика –

Логопедия”, с втора специалност „Етопедия” и Магистър по „Специална педагогика” от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Работила като ресурсен учител към

Ресурсен център – Ямбол и логопед в ЦДГ „Пламъче”, а от 2013 г. е логопед в ДЦДМУ „Дъга” към КСУДВ – град Ямбол.

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Магдалина Гер -

Маркова

Психолог

 

 

 

 

 

Бакалавър по специалност „Социални дейности” и Магистър по специалност „Психология” от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”. От 2011 г. работи в ЦНСТБУ „Слънце”, а от м. февруари 2016 г. е психолог в ДЦДМУ „Дъга” към КСУДВ – Ямбол.

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Таня Кожухарова

Рехабилитатор

Завършила Медицински колеж – гр. София, със специалност –„Рехабилитация” и

завършен обучителен курс по „Акупресура”” при СНС КИН Д-р Иванка Кирова – гр.

София, с дългогодишен стаж по специалността.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Здравка Милчева

Mедицинска сестра

Завършила Медицински колеж – гр. София, работила в МБАЛ „Св. Пантелеймон” –

град Ямбол, с дългогодишен стаж по специалността.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Галя Добрева

Детегледач

Средно образование с професионална квалификация „Оператор в текстилното производство”. В сферата на социалните услуги за деца работи от 2006 г., а от 2009 г. работи като детегледач в ДЦДМУ „Дъга” към КСУДВ – Ямбол.

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА