Loading...

ЗА НАС

АКТУАЛНО

ГАЛЕРИЯ

ПЕРСОНАЛ

музика

форум

вестник

Комплексът за социални услуги за деца и възрастни в град Ямбол е създаден по проект на община Ямбол „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване”, финансиран от Оперативна програма”Регионално развитие” 2007-2013 и функционира, като такъв от 01.09.2012 г. С решение No ХІІІ - 6 от 14 август 2012 на Общински съвет Ямбол е приет Правилник за устройството, организацията и дейността на КСУДВ, по смисъла на който Комплекса е структура със социално предназначение, в която се предлагат социални услуги от резидентен тип и в общността, които имат за цел подкрепа на деца и семейства в риск, лица и стари хора в неравностойно положение. По своята същност днес той обединява четири социални услуги за деца и възрастни, а именно:

 

- Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 41 ползватели, като целевата група и деца и лица с увреждания.

 

- Център за обществена подкрепа „Усмивка” с капацитет 50 потребители и работи с деца в риск и техните семейства.

 

- Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга” – с капацитет 30 деца.

 

- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Слънце” – с капацитет 12 деца.

 

В сградата на комплексът е изграден модерен кухненски блок, в който се приготвя храна освен за услугите в КСУДВ така и четирите нови резидентни услуги разкрити в град Ямбол по проект „Детство за всички”, а именно три Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и едно Защитено жилище. Към настоящия етап от старо затворено училище в града КСУДВ е една модерна и съвременна сграда в която се помещават всички социални услуги в общността на територията на град Ямбол.


гр. Ямбол 8600, ул. „Търговска” 120

ДИРЕКТОР КСУДВ – ет. 3, тел: 046/681083,

е-mail: ksu_yambol@abv.bg

Директор КСУДВ: 046/681083,

информация: 046/681080,

домакин: 046/681084,

счетоводство: 046/681087; 046/620071;

моб. телефон 0892274112

Росен Русев

Директор КСУДВ
Донка Митева

Главен счетоводител

 

 

 

Завършила Икономически университет – град Варна, с дългогодишен професионален

опит. От 2012 г. работи в КСУДВ – Ямбол.

 

Нина Иванова

Касиер, личен състав

 

 

 

Завършила Публична администрация във Варненски технически университет. Работи в

КСУДВ – Ямбол от 2012 г.

 

Елена Димитрова – Михайлова

Специалист, организатор хранене

 

 

 

Завършила Тракийски университет – град Стара Загора, със специалност „Технология

на храните”.

 

Радка Карчева

Технически изпълнител

Станчо Станчев

Домакин

Петър Петров

Oператор парни и водогрейни съоръжения

Донка Георгиева

Хигиенист

Донка Георгиева

Хигиенист

Тонка Колева

Домакин склад

Руска Ташкова

Готвач

Йорданка Танева

Готвач

Димитър Димитров

Шофьор