ЦОП

ЯМБОЛ

Loading...

гр. Ямбол 8600, ул. „Търговска” 120

вход изток, ет.2 ЦОП "Усмивка"

е-mail: cop_usmivka@abv.bg

 

тел. 046/622056

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

 

Какво е Център за обществена подкрепа
"Център за обществена подкрепа" е форма на социална услуга, в който се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.

Целеви групи

 • - Деца от 0 до 18 години в риск и семействата им
 • - Родители - с цел изграждане на умения за отглеждане на детето, формиране на родителски капацитет, консултиране, оценяване и подкрепа
 • - Семейства за обучение като кандидат – осиновители и кандидати за приемни родители


Специалисти в ЦОП
 • - Логопед;
 • - Педагог – специалист релационна психомоторика;
 • - Психолози;
 • - Социални работници


Дейности, предоставяни от ЦОП „Усмивка”- Ямбол
 • - Превенция на изоставянето;
 • - Превенция на насилието;
 • - Превенция от отпадане от училище;
 • - Работа по деинституционализация и реинтеграция на деца;
 • - Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа;


В центъра се извършва:
 • - Социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск;
 • - Оценяване на родителски капацитет при реинтеграция на дете;
 • - Оценяване на родителски капацитет;
 • - Посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла;
 • - Оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители;
 • - Консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми;
 • - Говорна терапия и логопедична подкрепа;
 • - Реализиране на социални програми за деца и семейства в риск;


Вход към услугата
Чрез направление издадено от Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”; Услугата се предоставя след подаване на заявление до Управителя на ЦОП и подписване на двустранен договор, в който са посочени начинът и сроковете за ползване на социалната услуга.

Услугите в Център за обществена подкрепа са безплатни.

 

 

 

ВХОД ЦОП

КАБИНЕТ НА УПРАВИТЕЛЯ

ЗАЛА ПО ПСИХОМОТОРИКА

КАБИНЕТ НА ЛОГОПЕДА

КАБИНЕТ НА ПСИХОЛОГА 1

КАБИНЕТ НА ПСИХОЛОГА 2

КАБИНЕТ НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАБИНЕТ

Милена Алексиева

управител ЦОП

 

 

 

 

 

 

Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Бакалавър по специалността „Социални дейности”. Работила като Старши експерт Отдел Закрила на детето при Д СП
и Главен експерт Социални дейности в общинска администрация гр. Ямбол

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Станимир Стойков

психолог

 

Висшето си образование добива последователно в градовете Бургас и Пловдив, съответно бакалавър по „Социална педагогика” и магистър по специалността „Приложна психология”. В Центъра за обществена подкрепа работи от 2008 година. Водещ на различни тренинги, насочени към деца с говорни затруднения, работа с малцинствени групи и др.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Николай Петков

социален работник

Бакалавър „Социални дейности”, магистър „Публична администрация” Професионален опит: Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Ямбол, Община Ямбол, ЦОП „Усмивка” гр. Ямбол – към момента.

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Димитрина Димитрова

социален работник

Завършва ШУ „Епископ К. Преславски” – Специалност „Логопедия”. В трудовия си път в областта на социалните услуги е работила в ЦСРИ като педагог и в ЦОП като логопед. Към настоящият момент изпълнява длъжността „социален работник”

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Росица Александрова

психолог

Завършила СУ ”Св. Климент Охридски” следните специалности: „Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) „ - магистър и „Управление на институции за социална работа”-магистър.

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Росица Русева

логопед

 

 

 

 

Завършва Шуменски университет – специална педагогика – профил логопед. От 2003 г. практикува по специалността, като специалист в център „Каритас”. В Центъра за обществена подкрепа работи от създаването му през 2007 година до настоящия момент.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Паулина Качулева

педагог

Специалист по предучилищна педагогика, с допълнителна квалификация за индивидидуална психологическа работа с деца, както и за организиране на работата в екип във френско-българската обучителна програма с психо- аналитична насоченост.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА

Гергана Иванова

социален работник

Завършва психология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново. Гергана Иванова е сертифициран арт терапевт към Институт за терапия и експресивни изкуства – гр. София. В ЦОП работи като социален работник.

 

РАЗГЛЕДАЙ КАБИНЕТА НА СПЕЦИАЛИСТА